Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.bmbshop.hu honlapot üzemelteti:

Cégnév: Brigitta Cosmetic Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató)

Cégjegyzékszám: 01 09 192001

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 13726278242 

Székhely: Budapest, 1118 Sasadi út 113 

Telephely: Budapest, 1118 Sasadi út 113

Képviseli: Kelemen Brigitta Mária 

Bankszámla: 10100716-56990200-01000006

Telefonszám: 06203146541

E-mail cím:  brigittakelemen3@gmail.com

Honlap: www.bmbshop.hu

 

Tárhely-szolgáltató: Brigitta Cosmetic Kft.

Székhely: Budapest, 1118 Sasadi út 113.

Telephely: Budapest, 1118 Sasadi út 113

Honlap: www.bmbshop.hu

Telefonszám: 06203146541

E-mail cím: :  brigittakelemen3@gmail.com

 

1. Alapvető rendelkezések

Valamennyi igénybe vevő részére a jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a honlaphasználatára vonatkozó alapvető feltételeket, jogokat és kötelezettségeket. A jelen általános szerződési feltételek értelmében a honlap minden látogatója igénybe vevőnek minősül.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi felhasználásra, szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek külön megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott általános szerződési feltételeket. A honlap szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe. A jövőben történő általános szerződési feltételeket érintő módosításokat Szolgáltató a honlapján közzéteszi és a változásra igénybe vevők figyelmét felhívja. A jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhető a honlapon.

2. A honlapon megrendelhető termékek, szolgáltatások köre

A honlapon az alábbi termékek és szolgáltatások érhetők el: Reviderm, Long-Time-Liner, Dr Joseph, kozmetika, sminktetoválás,

A honlapon megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél található leírásokban szerepel bővebb tájékoztatás. Szolgáltató a honlapon részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, árát, a termékekről fotót jeleníthet meg. Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3. A megrendelés menete, a szerződés nyelve, formája

A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. A megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van az igénybe vevő által bevitt adatok módosítására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Igénybe vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan, a valóságnak megfelelően kerüljenek megadásra, mivel a megadott adatok alapján kerül sor a szolgáltatás teljesítésére (pl. a termék szállítására, számlázásra). Hibásan megadott e-mail cím a visszaigazolás kézbesítését meghiúsíthatja és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Igénybe vevő a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a jogellenesen megadott adatokból eredő kárát és költségét igénybe vevőre hárítani. Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további adategyeztetésig visszatartsa, végső esetben törölje.

Az adatok ellenőrzését követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus továbbítására. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben erre a visszaigazolásra a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ez a visszaigazolás kizárólag az igénybe vevő megrendelésének a Szolgáltatóhoz történt megérkezését igazolja. A visszaigazolás még nem tekinthető az igénybe vevő által elektronikusan elküldött megrendelés elfogadásának, tehát nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az így visszaigazolt megrendelés esetén Szolgáltató még nem köteles a termék szállítására, mivel ekkor a felek között még nem jött létre a szerződés, így az igénybe vevő sem követelheti a Szolgáltatótól a szerződés teljesítését.

Szolgáltató a visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb …24… órán belül e-mailben értesíti az igénybe vevőt a megrendelés elfogadásáról és a szerződés teljesíthetőségéről. Ez az e-mail minősül a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön.

A megrendelés elfogadásával felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.  Szolgáltató a szerződést rögzíti, és az utóbb hozzáférhető. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a szerződésfogyasztó és a vállalkozás között jön létre, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

Regisztráció

A honlap megtekintése és az azon történő keresés és megrendelés regisztráció nélkül is lehetséges. Szolgáltató a honlapon az igénybe vevők részére, különösen a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából regisztrációt biztosíthat. Regisztráció esetén az oldalra belépve igénybe vevőnek egyes adatait nem kell újra kitölteni, továbbá lehetősége van a korábbi megrendelések megtekintésére is. Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz kötheti.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz a regisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor Szolgáltató jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Online bankkártyás fizetés

A webáruház online bankkártyás fizetés szolgáltatója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; Adószám: 24386106-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)

Tudomásul veszem, hogy a Brigitta Cosmetic Kft., székhelye: Budapest, 1118 Sasadi út 113 adatkezelő által bmbshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Panaszkezelés

 

Panaszügyintézés helye: Brigitta Medical Beauty

Levelezési cím: 1118 Homonna u. 2-4

Elektronikus levelezési cím: brigittakelemen@gmail.com

Internetes cím: www.ltlshop.hu

Telefonszám: : 06203146541

 

Igénybe vevő fogyasztó a Szolgáltatónak az áru igénybe vevő fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Szolgáltatóval.

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az igénybe vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a igénybe vevőnek átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a igénybe vevőnek legkésőbb - a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:az igénybe vevő neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az igénybe vevő panaszának részletes leírása, a igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a Szolgáltató nyilatkozata a igénybe vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a igénybe vevő aláírása;a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Az írásbeli panaszt Szolgáltató – az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

5. Online vitarendezés, békéltető testület

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

 

A rendelet az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére alkalmazandó, amelynek során a jogvita rendezésére a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerint jegyzékbe vett alternatív vitarendezési fórum közreműködésével és egy európai online vitarendezési platformon keresztül kerül sor.

 

Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat.

 

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

 

 

Békéltető testület

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előző bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető testülethez.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

………………….. Békéltető Testület

Cím: …………………………………………….

Levelezési cím: ………………………………….

E-mail cím: ………………………………….

Fax: ……………………………………………..

Telefon:………………………………………..

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ érhető el az alábbi honlapon:

http://www.bekeltetes.hu/

 

 

6. Felelősség

 

A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét.

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek. Szolgáltató a honlap, illetve bármely részének igénybevételéből – így különösen megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból – eredő mindennemű kár megtérítését kizárja.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

Igénybe vevő által megadott adatokért kizárólag igénybe vevő tartozik felelősséggel. Amennyiben igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve jogsértők, Szolgáltató jogosult azokat törölni. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki jogsértő vagy ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Szolgáltató nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

 

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

A honlapon található információk pontosságával kapcsolatosan kizárja a Szolgáltató a felelősségét azon esetekben, amikor nyilvánvalóan szám, vagy betűelírás, vagy ehhez hasonló körülmény áll fenn (pl. irreálisan alacsony ár, még akciók esetében is).

7. Adatkezelés

Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos információkat, jogokat és kötelezettségeket külön dokumentum, az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

8. Egyéb rendelkezések

A honlap és annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik, Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.

 

A honlap minden igénybe vevőjére a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek vonatkoznak.

 

Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

A jelen általános szerződési feltételekre a magyar jog az irányadó.

 

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatos további rendelkezések a honlapon, különösen a jelen általános szerződési feltételek mellékletét képező vásárlási feltételek menüpont alatt találhatók.

 

 

Jelen általános szerződési feltételek 2019.01.01. napján lép hatályba.

 

 

1. számú melléklet

(Általános Szerződési Feltételek)

 

TÁJÉKOZTATÓ

 távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

 

1. Értelmező rendelkezések:

digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó; (Ptk.: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy)

járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés:az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;

tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

termék:ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

vállalkozás:a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

A rendelet alkalmazásában termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan visszterhes, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának átruházására is köteles.

2. A szerződés szerinti termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

Szolgáltató által üzemeltetett …… www.ltlshop.hu …… honlapon (továbbiakban: honlap) az alábbi termékek és szolgáltatások érhetők el: Reviderm, Long-Time-Liner, Dr. Joseph, kozmetika, sminktetoválás . Szolgáltató által nyújtott (egyéb) termékekről és szolgáltatásokról bővebben az általános szerződési feltételekben, valamint a honlapon tájékozódhat.

3. Vállalkozás neve: Brigitta Cosmetic Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás)

 

4. Székhelyének postai címe: : Budapest 1073. Osváth u. 7.

telefonszáma: 06203146541

telefaxszáma: …………………………………………………

elektronikus levelezési címe: brigittakelemen3@gmail.com

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék

cégjegyzékszám: 01 09 192001

 

5.A szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről):

 

Az árakról és egyéb költségekről az egyes termékek, szolgáltatások megrendelése előtt a honlapon tájékozódhat.

 

Ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani, a fogyasztó az ellenszolgáltatás összegének számítási módjáról a szerződés megkötését megelőzően a honlapon tájékoztatást kap.

 

6. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

 

Nem minősül emelt díjnak.

 

7. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

 

Fogyasztó a teljesítéssel, fizetéssel, fuvarozással és panaszkezeléssel kapcsolatban bővebben az általános szerződési feltételekben és honlapon tájékozódhat.

 

8. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

 

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Szolgáltató internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási/felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben az Szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

 

Fogyasztó elállási/felmondási jogát az alábbiakban található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a jelen bekezdéssel összhangban gyakorolta. Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy a nyilatkozat-mintát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Vállalkozás neve: Brigitta Cosmetic Kft.

Postai címe: 1073 Bp. Osváth u. 7

telefonszáma: : 06203146541

telefaxszáma: …………………………………………………

elektronikus levelezési címe: …brigittakelemen3@gmail.com…

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén, ha Szolgáltató nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a Szolgáltatóval kifejezetten közölte az arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási/felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg,a fogyasztó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát. Ebben az esetben köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. Szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási, illetve elállási jogát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó az elállási/felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A fogyasztó az Szolgáltatónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség - a rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével - nem követelhető. Szolgáltató köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

 

9. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

 

Kellékszavatosság

 

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Termékszavatosság

 

Szolgáltató által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igénynek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

10. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

 

Fogyasztó a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a honlapon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást.

 

Jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Szolgáltató jótállást nem vállal. Szolgáltató általa eladásra kínált termékek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek közé, amelyre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

 

11. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

 

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

 

12. A szerződés időtartamáról:

 

A szerződés a szolgáltatás teljesítésével megszűnik. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is.

 

13. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

 

Fogyasztó a regisztrációját bármikor jogosult törölni. Egyéb szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében a honlapon megismerhető.

 

14. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről: Nincs.

 

15. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről: …......................................................................... .

 

16. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 

A honlap böngésző független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

 

17. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

 

Fogyasztók a panaszaikkal szóban vagy írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle elvárhatót megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz fordulhat.

További tájékoztatás az általános szerződési feltételekben található.

 

18. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: ………………………………………………….. .

A békéltető testületről további tájékoztatás az általános szerződési feltételekben található.

 

 

Jelen tájékoztató a Szolgáltató honlapján közzétett általános szerződési feltételek (ÁSZF) 1. számú mellékletét képezi.

 

Jelen tájékoztatás a szerződések részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak. A szerződéskötés technikai lépései megtalálhatók az általános szerződési feltételekben, illetve a honlapon. A szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jog az irányadó. A szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek. A szerződéseket a Szolgáltató rögzíti és utóbb hozzáférhetők. Szolgáltató megfelelő eszközökkel biztosítja, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. A jelen tájékoztatót érintő egyéb feltételekről további tájékoztatás az általános szerződési feltételekben és a honlapon található.